• Online: 1 Lượt truy cập: 54749
  •   Ẩn họa từ khói nhang

Theo một số nghiên cứu, nguy cư từ việc hít khói nhang thường xuyên còn cao hơn nhiều so với khói thuốc lá